Metingen waterkwaliteit door Hoogheemraadschap van Delfland

Naar aanleiding van de rapportage die door onze vereniging is opgesteld (Het volledige rapport met de naam “Verbinding verbroken” kan je vinden in de categorie “Projecten”) hebben medewerkers van de sector Beleid en Onderzoek / Team Watersysteemkwaliteit een bezoek aan ons complex gebracht om de in het rapport beschreven knelpunten “persoonlijk te ervaren”:
– Het knelpunt van de slechte waterkwaliteit van het brede water bij de ingang van onze complex wordt inderdaad veroorzaakt door de (t.h.v. het aquaduct) aangebrachte dam welke de verbinding tussen de Wassenaarse polders en de ecologische (verbindings) zone “De Schenkstrook” blokkeert.
– Het knelpunt van de slechte kwaliteit van de sloten op en rondom ons complex (geen stroming, te ondiep, geen leven) is eveneens uitvoerig in kaart gebracht.
Tevens zijn er metingen verricht: het zuurstof gehalte van het water bleek rond de 1 mg zuurstof per liter te schommelen en dus veel te laag. (Ter indicatie: bij een waarde van 6 mg/liter en lager is er al kans op vissterfte). De gemeten pH waarden (de zuurgraad) bleken acceptabel.
Kortom, geen loos alarm van onze vereniging. De problematiek komt hoog op de agenda van het Waterschap te staan.
We houden vinger aan de pols………………………….!