Algemene Ledenvergadering 16 april 10:30 uur

Het bestuur van Volkstuindersvereniging Mariahoeve nodigt de leden, kandidaat-leden, ondersteunende leden alsmede vertegenwoordigers van de Haagse Bond en het AVVN hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op
zaterdag 16 april 2016 om 10.30 uur
in het Tuinpaviljoen op ons tuincomplex.
Laat uw stem en inbreng niet verloren gaan!
Mocht u verhinderd zijn, geef dan tijdig uw machtiging (hieronder) aan een medelid.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 april 2016 om 10.30 uur in het Tuinpaviljoen.

1.   Opening
2.   Vaststellen stemgerechtigden
3.   Mededelingen en ingekomen stukken
4.   Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 24 oktober 2015 (zie Plantaardig Winter 2015)
5.   Verslag bestuur 2015
6.   Jaarstukken penningmeester 2015
7.   Verslag Commissie van Onderzoek 2015
8.   Decharge bestuur
9.   Benoeming Commissie van Onderzoek
10. Verslagen Commissies
11. Benoeming Rob van der Vlis tot lid van de Bouw- en Taxatie Commissie
12. Stand van zaken Natuurlijk Tuinieren
13. Voortgang Herziening Huishoudelijk Reglement
14. Rondvraag en sluiting

Voor zover mogelijk worden de betreffende documenten per mail toegestuurd aan alle leden van wie een e-mail adres
bekend is. Daarnaast zijn de stukken ter vergadering beschikbaar.
_______________________________________________________________

M A C H T I G I N G S F O R M U L I E R

De ondergetekende, ___________________________________ tuinnummer _____

machtigt hierbij _____________________________ __________ tuinnummer _____

om namens hem/haar een stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 16 april 2016.

Den Haag, ________________ 2016  _________________________ (handtekening)